Hon. Secretaries (1912-2012)

Sri, S. S. Rama Rao 1912-18
Sri. C. H. Narasingha Rao 1919-25
Sri. H. Srinivas Kamath 1926-35
Sri. K. devadas Shenoy 1936-40
Sri. K. P. Anantha Rao 1941-43
Sri H. Vasudeva 1943-62
Secretaries
Sri. K. Gangadhara nair 1962-93
Sri K. Vittal Pai 1993-94
Sri. A. Ramesh Rao 1998-2007
General manager
K. Divakara Prabhu 2007 - 2010
Mahabala Rai 2010-2014
Sadashiva K. 2014 Onwards